Người giác ngộ và đạo lý phát tài

Phật Bồ Tát gia trì bảo hộ chúng ta, không gì khác hơn chỉ là đem những đạo lý chân tướng sự thật nói ra tường tận. Chúng ta hiểu được đạo lý rồi, y theo phương pháp Phật dạy mà làm, thì liền có được quả báo thù thắng.

Người giác ngộ và đạo lý phát tàiNgười giác ngộ và đạo lý phát tài
Nghe trực tuyến
Người giác ngộ và đạo lý phát tài
Người giác ngộ và đạo lý phát tài
0:00
0:00

Bài viết thuộc chuyên đề

Tiền của không phải do tranh mà được

Bạn có thể tu tài bố thí thì quả báo chính là tiền của. Chúng ta xem thấy, ở trong xã hội này có rất nhiều hào môn quý tộc, đại phú trưởng giả, ngày nay gọi là ông chủ doanh nghiệp, họ có của cải rất hùng hậu, của cải này từ do đâu mà có? 

Nếu nói họ kiếm ra được, các vị có tin không? Nếu họ có thể kiếm ra, vì sao bạn không kiếm ra được? Bạn nói vận may của họ rất tốt, tôi xem thấy vận khí của bạn cũng không kém gì họ, vì sao họ có tiền của, còn bạn thì không có? 

Xin nói thành thật với các vị, của cải này là trong mệnh họ có. Trong mệnh họ có thì không luận từ nơi nghề nghiệp nào, nghề nghiệp đó là duyên, bất cứ một nghề nghiệp nào họ đều có thể kiếm ra tiền, đều có thể giàu sang. 

Nếu trong mệnh bạn không có, người ta đem ngân hàng tặng cho bạn, không qua được hai tháng thì phá sản. Vì sao vậy? Trong mệnh bạn không có. Đạo lý này bạn phải hiểu. Tiền của không phải do tranh mà được, không phải có thể kiếm ra, không hề có việc như vậy.

Tu nhân mới được quả

Thế gian, tôi nghe nói còn có một số người xuất bản một số sách tên là “Bí Quyết Làm Giàu”, cái đó đều là giả. Bạn mua về xem, thực tế mà nói, họ phát được tài do bạn đem tiền đến cho họ; bạn đem sách về nhà xem, chiếu theo đó mà làm nhưng không ích gì, không thể phát được tài. Cho nên, tất cả phải có trong mệnh.

Người xưa nói “công danh phải có mệnh”. Bạn đi học lấy được học vị gì đó là do mệnh; bạn làm quan, có thể làm được quan to cũng là do mệnh; bạn phát tài được nhiều hay ít cũng là do mệnh. Trong mệnh của họ làm sao có? Nhân do đời trước đã trồng. Nhân này của họ thù thắng thì quả báo đời này thù thắng, nhân này của họ không thù thắng thì quả báo cũng liền có kém khuyết. Do đây có thể biết, tu nhân mới được quả. Cho nên, Phật dạy bảo chúng ta:

Tu tài bố thí thì được tiền của, tu pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ, tu vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu.

Bạn xem, tiền thì bạn cũng cần, thông minh cũng cần, khỏe mạnh sống lâu thì càng cần hơn. Ba thứ quả báo này bạn đều cần đến, nếu bạn không tu ba loại nhân này, ngày ngày khởi vọng tưởng thì không thể có được. 

Nhất định không nên mê tín

Ngày ngày cầu Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng không thể nào giúp được bạn. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu, Phật Bồ Tát không thể ban phước cho chúng ta. Trong mệnh của chúng ta không có, nếu Phật Bồ Tát có thể ban cho chúng ta, vậy thì chúng ta cần gì phải tu chứ, ngày ngày nịnh bợ Phật Bồ Tát thì được rồi, thì Phật Bồ Tát cho chúng ta rồi. Không hề có việc này! Có nịnh bợ thế nào cũng không ích gì, Phật Bồ Tát thương mà không thể giúp. 

Phật Bồ Tát giúp chúng ta, thông thường nói bảo hộ, gia trì đối với chúng ta, không gì khác hơn chỉ là đem những đạo lý chân tướng sự thật này nói ra tường tận. Chúng ta hiểu được đạo lý rồi, y theo phương pháp Phật dạy mà làm, thì liền có được quả báo thù thắng, đó chính là sự gia trì bảo hộ của Phật Bồ Tát, vạn nhất không nên mê tín.

Người chân thật giác ngộ, tiền của nên đặt ở đâu?

Người chân thật thông hiểu, chân thật giác ngộ, tiền của chúng ta nên đặt ở đâu cho tốt? Bạn xem thấy xã hội hiện tại, đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào đất đai, đủ loại phương pháp để kinh doanh tiền của. Nghe nói trong hai năm nay kinh tế không tốt lắm, một trăm vạn biến thành mười vạn, rất nhiều người tự sát. 

Trên Kinh Phật nói với chúng ta, “tài vi năm nhà cộng hữu” (1), không phải bạn có tiền của, chẳng qua chỉ là tiền của ở trước mắt để cho bạn xem thấy mà thôi. Bạn cho rằng tiền này của bạn là sai rồi, bạn là tâm tùy cảnh chuyển, mỗi ngày trải qua ngày tháng khổ nói không ra lời. Ai làm cho bạn khổ đến như vậy? Chân thật là tự mình làm, tự mình chịu. 

Chú thích:
(1) Tài vi năm nhà cộng hữu: nghĩa là “tiền bạc của cải là tài sản của năm nhà”. Đức Phật dạy rằng tất cả tài sản trên thế gian đều có thể bị 5 nhà này cướp mất: nạn lửa, nạn nước, bị vua quan tịch thu do làm điều phi pháp, bị trộm cướp lấy mất, bị con bất hiếu tiêu phá. 

Phật dạy chúng ta làm thế nào mới có thể phát tài? Bố thí, cúng dường. Cúng dường cha mẹ, cúng dường Tam Bảo, bố thí tất cả chúng sanh thì tiền của bạn dùng sẽ không hề thiếu. Các vị phải ghi nhớ:

Tiền dùng không thiếu thì được rồi, không cần phải nhiều, vì nhiều rồi thì tai nạn, họa hại liền đến. 

Cho nên, phải biết xả tài, nhà Nho cũng nói “tích nhi năng tán”, có thể xả ra mới là người thông minh.

Chúng ta phải hiểu được tán tài, biết được kết ân huệ với tất cả chúng sanh, trong Phật pháp gọi là kết duyên. Chúng sanh nhận được ân huệ thì chính chúng ta có thể gặp nạn hay sao? Không thể nào! 

Không có gì ăn, tự nhiên có rất nhiều người đưa đồ ăn đến; không quần áo mặc, tự nhiên có rất nhiều người đưa quần áo đến; không có nhà để ở, có người đưa nhà cho bạn ở. Vì sao bạn có thể có quả báo như vậy? Bố thí! Chỉ cần bạn chịu bố thí thì được, phước báo tự nhiên đến, bạn nói xem vậy có tự tại không? 

Cho nên tiền không nên đi đầu tư, không nên để ngân hàng, để ở đâu cũng không đáng tin. Bố thí cho tất cả chúng sanh, đó mới là thật đáng tin, nhất định không thể mất, hơn nữa, lợi tức đó nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với lợi tức mà ngày nay các vị làm bất cứ buôn bán gì. Tôi nói lời này với các vị là lời chân thật. Nếu các vị không tin tưởng, bản thân tôi chính là thí dụ. 

Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng

Bạn xem, mười phương cúng dường đến cho tôi, tôi thảy đều đem bố thí hết. Tôi đi đến bất cứ nơi nào trên người không cần mang theo một phân tiền, nghĩ cái gì người ta đều đưa đến cúng dường cho tôi dùng không hết, như vậy thật tự tại. Thọ dụng trên đời sống vật chất chân thật là tùy tâm sở dục, không hề có kém khuyết chút nào. 

Con người của tôi đời trước không có phước, một chút phước báo cũng không có. Phước báo này của tôi là tu được từ lúc nào? Sau khi học Phật, hiểu rõ được đạo lý này, tôi mới thật làm. Phương pháp bố thí này là Đại Sư Chương Gia dạy cho tôi, tôi thật làm và làm rất có hiệu quả. Tôi tin sâu không nghi, chân thật tin tưởng. Đại Sư dạy tôi “Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng”, chỉ cần bạn chịu bố thí, nếu bạn thiếu kém thứ gì, trong lòng vừa nghĩ thì có người đưa đến liền. Tuyệt diệu không thể nói!

Những năm đầu tôi tu được còn tương đối ít, thế nhưng liền đã có cảm ứng. Khi tôi đang cầu học, đời sống của tôi rất là gian khổ khó khăn, người thông thường khó có thể trải qua được ngày tháng như vậy. Tôi mong muốn những gì? Kinh sách, muốn nghiên cứu Kinh giáo, muốn có Kinh sách. Trong lòng vừa nghĩ, đại khái không đến một tháng thì có người mang đến. Tôi chỉ nhớ có một quyển sách là “Trung Quán Luận Sớ”, tôi nghĩ qua sáu tháng mới có người mang đến cho tôi, đó là một lần dài nhất. Các thứ khác như “Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao”, khi tôi vừa mới học Phật, trong lòng muốn có loại này, thì chỉ trong một tháng có người mang đến cho tôi. Chân thật là “hữu cầu tất ứng”, chỉ cần mong cầu đúng lý đúng pháp thì đều có cảm ứng. 

Tôi hiểu rõ đạo lý này, thấu suốt chân tướng sự thật. Hơn nữa, từ nhiều năm đến nay, từ 26 tuổi học Phật thì tôi thật làm, do lão sư dạy cho tôi, tôi chăm chỉ làm, càng làm càng có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cho nên, đối với từng câu từng chữ trên Kinh Phật đã nói, tôi tin sâu không nghi. Bạn có thể y giáo phụng hành thì chính mình được lợi ích.

Hòa Thượng Tịnh Không

Hòa Thượng Tịnh Không

Trích lục từ Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 10 – Tập 13 Niệm Phật An Vui cẩn biên

Bài viết cùng chủ đề
Bài viết khác
Tiểu thừa, Đại thừa, Nhất thừaTiểu thừa, Đại thừa, Nhất thừa
Nhận thức Phật giáo

Tiểu thừa, Đại thừa, Nhất thừa

Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh tấm lòng chân thật là bình đẳng, chỉ có pháp Nhất thừa. Pháp Nhất thừa chính là dạy bạn làm Phật.

Phàm phu chúng ta đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩmPhàm phu chúng ta đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩm
Nhận thức Phật giáo

Phàm phu chúng ta đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩm

Đại sư Thiện Đạo nói: “Người niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bốn cõi, ba bậc, chín phẩm đều do gặp duyên không như nhau.”

Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 2)Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 2)
Giáo dục nhân quả

Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 2)

Mệnh do tự mình tạo, phúc do chính mình tìm. Ta làm ác tự nhiên bị tổn phúc. Ta tu thiện tự nhiên được phúc báo.

Cuối cùng đều quay về Tịnh ĐộCuối cùng đều quay về Tịnh Độ
Nhận thức Phật giáo

Cuối cùng đều quay về Tịnh Độ

Chư Phật xuất hiện ở thế gian, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh chính là để khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc.

Pháp môn Tịnh Độ chân thật là công đức bảo vô tậnPháp môn Tịnh Độ chân thật là công đức bảo vô tận
Nhận thức Phật giáo

Pháp môn Tịnh Độ chân thật là công đức bảo vô tận

Tất cả bố thí cúng dường sau cùng đều phải quy kết về khuyên bảo đại chúng tu học pháp môn Tịnh Độ, lão thật niệm Phật, vãng sanh Phật quốc.

Chia sẻ bài viết với mọi người
Sao chép đường link