0 bài viết

Cuối cùng đều quay về Tịnh Độ

Chư Phật xuất hiện ở thế gian, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh chính là để khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc.

Phàm phu chúng ta đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩm

Đại sư Thiện Đạo nói: “Người niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bốn cõi, ba bậc, chín phẩm đều do gặp duyên không như nhau.”

Tâm đắc cả đời học Phật của Hòa Thượng Tịnh Không

Tâm đắc cả đời học Phật của tôi chính là hai mươi chữ này. Cả đời tôi hành chính là hai mươi chữ này, khuyên người khác cũng là hai mươi chữ này.

Xem tất cả bài viết

Một Người đời này không thể không biết đến

Vị chúng khai pháp tạng Quảng thí công đức bảo

Tôi đối với thầy hết lòng ngưỡng mộ, tôn kính, lời thầy dạy tôi đều thật sự thực hành, thật sự đi làm. Lời thầy quả nhiên ứng nghiệm, cho nên cả đời tôi sống rất tự tại, sống rất hạnh phúc, sống rất mỹ mãn, đều là do thầy dạy dỗ cả, cho nên ân đức của thầy mãi không bao giờ quên, thường xuyên nhớ nghĩ.

Tuổi tác nào lo nghĩ Giảng kinh chưa từng nghỉ

Thầy Thích Tịnh Không, pháp danh Giác Tịnh, tự là Tịnh Không, đến nay giảng kinh hơn 60 năm (1960). Thầy tiên phong trong việc áp dụng kĩ thuật truyền thông đa phương tiện Internet để phổ cập Phật học với trọng tâm là pháp môn Tịnh Độ.

Phổ vị nhất thiết thiên hạ chi sư

Tài phú từ đâu có? Tài bố thí tích lũy mà có, thông minh trí huệ từ đâu có? Pháp bố thí tích lũy mà có, khỏe mạnh trường thọ từ đâu có? Vô úy bố thí tích lũy mà có. Dạy tôi cố gắng tu tam bố thí, nhất định có được ba loại quả báo.

Luận pháp vô yếm Cầu pháp bất quyện

Hoằng pháp lợi sanh tuyệt đối không phải là chùa chiền, cho nên chúng ta không xây chùa chiền. Xây chùa thì tiền ấy bị giẫm đạp rồi chôn vào trong đất. Hoằng dương Phật pháp nhất định cần lợi dụng khoa học kĩ thuật hiện đại, truyền hình vệ tinh và mạng internet.

Giới nhược lưu ly Nội ngoại minh khiết

"Nếu muốn Phật pháp hưng thịnh, chỉ có tăng tán thán tăng". Các vị trong gia đình thì đổi một chút, nếu muốn gia đình hưng thịnh, chỉ có người trong gia đình tán thán lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, được vậy mới hưng vượng được, chỉ có một đạo lý này.

Trí tuệ thánh minh Bất khả tư nghị

Bất luận là đoàn thể cư sĩ, đoàn thể người xuất gia, một đạo tràng nhỏ luôn có một vài người cùng chung sống, mọi người nhất định phải sống chung một cách hài hòa (hòa thuận). Một tăng đoàn Lục hòa kính thật sự xuất hiện, trong kinh Phật giảng rất rõ, long thiên thiện thần bảo hộ.

Đăng ký nhận
bài viết qua email

Đăng ký thành công
Có lỗi xảy ra, xin vui lòng thử lại.

Bạn muốn tìm gì?