Tâm đắc cả đời học Phật của Hòa Thượng Tịnh Không

Tâm đắc cả đời học Phật của tôi chính là hai mươi chữ này. Cả đời tôi hành chính là hai mươi chữ này, khuyên người khác cũng là hai mươi chữ này.

Tâm đắc cả đời học Phật của Hòa Thượng Tịnh KhôngTâm đắc cả đời học Phật của Hòa Thượng Tịnh Không
Nghe trực tuyến
Tâm đắc cả đời học Phật của Hòa Thượng Tịnh Không
Tâm đắc cả đời học Phật của Hòa Thượng Tịnh Không
0:00
0:00
https://dl.dropboxusercontent.com/scl/fi/n8dycuzy7xrz5dz1zgedv/tam-dac-ca-doi-hoc-phat-cua-hoa-thuong-tinh-khong-audio.mp3?rlkey=nhg4vxguryywwo23dtu4v87yl&dl=1

Bài viết thuộc chuyên đề

Chúng ta học Phật là học cái gì?

Tổng kết sự giáo huấn của Phật Đà, tôi đã viết 20 chữ, mọi người đều rất quen thuộc. 

Mười chữ đầu tiên, Phật tâm là chân tâm:
Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, Từ bi.
Nếu như có cái tâm này thì cùng với chư Phật Như Lai không sai không khác. 

Đối người, đối việc thì:
Nhìn thấu, Buông xả, Tự tại, Tùy duyên, Niệm Phật. 

Mười chữ của năm câu trước là thuần tịnh, mười chữ của năm câu sau là thuần thiện. Tâm thuần tịnh, hạnh thuần thiện, người này đã thành Phật rồi, cho nên quy nạp lại thành bốn chữ “thuần tịnh thuần thiện”.

Cái gì gọi là tu hành? 

Trải sự luyện tâm, trải qua những sự việc này, ở chỗ này mà luyện tâm:

  • Luyện tâm thanh tịnh, luyện tâm bình đẳng, luyện tâm chánh giác, luyện tâm từ bi. 
  • Đem cái hư ngụy ô nhiễm, không bình đẳng, mê hoặc, tự tư tự lợi, những tư tưởng kiến giải sai lầm ngày trước của mình, tất cả đều đem nó vứt bỏ đi.
  • Thành tựu bản thân mình chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đây gọi là tu hành, đây gọi là dụng công.

Thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày

Làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải dùng tâm chân thành, phải dùng tâm thanh tịnh.

  • Chân thành thì chắc chắn không có hư ngụy, hư giả. 
  • Thanh tịnh thì chắc chắn không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Có chấp trước thì không thanh tịnh, có phân biệt thì không bình đẳng, có vọng tưởng thì không chân thành. 
  • Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng chính là thảy đều đoạn hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. 

Thế gian một số người họ dùng vọng tưởng, phân biệt, chấp trước; ta dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng thì sẽ rất dễ dàng sống chung với họ. Vì sao vậy? Họ cần, ta không cần; ta cần, họ không cần, vậy thì dễ sống chung. Nếu như chúng ta hai người đều cần thì liền xảy ra xung đột. Bạn cần danh vọng lợi dưỡng, ta thảy đều cho bạn, ta không cần. Ta cần tâm thanh tịnh, họ không cần tâm thanh tịnh. Nếu họ cần tâm thanh tịnh, cùng ta cần tâm thanh tịnh thì cũng sẽ không xung đột. Bạn cần thì tôi toàn bộ đều cho bạn, hoan hỉ vui vẻ cho bạn, cái ta cần thì họ không cần. 

Chúng ta phải chăm chỉ, phải nỗ lực luyện tập, đặc biệt là phải tăng cường sự tu tập đức hạnh. Chúng ta ở trong tất cả hoàn cảnh đều phải chịu đựng được mọi sự thử thách, ở trong thuận cảnh, nhất định không khởi tâm tham; ở trong nghịch cảnh, nhất định không khởi tâm chán ghét. 

Trong tất cả cảnh duyên thuận nghịch, thiện ác, tu cái gì? Tôi xin cống hiến cho các vị: 

Tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, được biểu hiện ở trong cuộc sống hằng ngày, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, nhất tâm niệm Phật, làm tấm gương cho người khác xem.

Trong một đời đừng nói là thân khẩu không tạo ác nghiệp, mà đến một ác niệm cũng không được khởi. Bạn nói xem, con người này vui sướng tự tại biết bao nhiêu, đại tự tại là từ chỗ này mà có được. Chỗ này chính là vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng giác ngộ, đây gọi là “A Di Đà Phật”.

Tâm của bạn giống với tâm Phật, đây gọi là niệm Phật. 

Phật là tâm gì?
Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, Từ bi.
Bạn có cái tâm này, bạn niệm Phật liền sẽ không có gián đoạn. 

Phật là hạnh gì?
Nhìn thấu, Buông xả, Tự tại, Tùy duyên, Niệm Phật.

Tâm của chúng ta là tâm Phật, hạnh là hạnh Phật thì có lý nào mà không làm Phật? “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, bạn ngay đời này sẽ chắc chắn làm Phật. Cho nên, cái tổng kết này, ý nghĩa rất sâu rất rộng. 

Niệm Phật là niệm giác ngộ, niệm Phật là niệm tự tánh. A Di Đà Phật là đức hiệu của tự tánh chúng ta. Thế nhưng Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng đích thực có người này, tánh đức viên mãn hiện tiền, chúng ta gọi Ngài là A Di Đà Phật.

Hãy xem chữ “niệm” trong từ niệm Phật này, văn tự Trung Quốc là loại ký hiệu có trí tuệ, chữ “niệm” này được viết như thế nào? Kim tâm. “Kim” có nghĩa là hiện tại. Hiện tại trong lòng thật sự có Phật, đây gọi là niệm Phật, không nhất định ở trên miệng. Đại Thế Chí Bồ Tát nói rất hay: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật”. Trong tâm thật sự có Phật. 

Vậy trong tâm có Phật như thế nào? Trong tâm có tượng Phật, ngày ngày xem tượng Phật, vậy hữu dụng hay không? Hữu dụng, ngay đời này không thể thành tựu, chỉ có thể trồng một chủng tử Phật vào trong A Lại Da Thức(1)

Chú thích:
(1) A Lại Da Thức: hầu như tất cả tôn giáo đều nói đến Linh hồn, trong Phật giáo không gọi là Linh hồn mà gọi là A Lại Da Thức. Nó không có sanh diệt, nhưng có lai có khứ, có đến có đi, giống như một kho chứa dữ liệu. Từ vô thỉ kiếp tới nay, nhiều đời nhiều kiếp khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác đều được lưu trữ đầy đủ trong A Lại Da Thức.

Vậy phải làm sao mới có thể thành tựu? Kinh là Phật. Những đạo lý đã giảng ở trong Kinh điển là tâm của Phật; ở trong Kinh điển dạy chúng ta sinh sống như thế nào, dạy chúng ta làm việc như thế nào, dạy chúng ta xử sự đối người tiếp vật như thế nào là hạnh của Phật. 

Tâm đồng tâm Phật, nguyện đồng nguyện Phật, hạnh đồng hạnh Phật; người này gọi là người niệm Phật; người này là chân niệm Phật, làm gì có đạo lý không vãng sanh. 

Cho nên, niệm Phật là tâm đồng Phật tâm, nguyện đồng Phật nguyện, hạnh đồng Phật hạnh.

Hai chữ niệm Phật này phải xem cho rõ ràng. Không phải miệng niệm, mà là trong tâm bạn thật có, một ngày hai đến sáu thời mãi không gián đoạn. Ta học Phật, Phật đã làm ra tấm gương cho chúng ta, ta phải chăm chỉ nỗ lực làm theo, như vậy mới đúng.

Hòa Thượng Tịnh Không

Hòa Thượng Tịnh Không

Trích lục từ Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 10 (Tập 262, 255, 169, 243, 190, 238) Niệm Phật An Vui cẩn biên

Bài viết cùng chủ đề
Bài viết khác
Phàm phu chúng ta đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩmPhàm phu chúng ta đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩm
Nhận thức Phật giáo

Phàm phu chúng ta đều có thể vãng sanh thượng thượng phẩm

Đại sư Thiện Đạo nói: “Người niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bốn cõi, ba bậc, chín phẩm đều do gặp duyên không như nhau.”

Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 1)Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 1)
Giáo dục nhân quả

Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 1)

Đừng chê điều thiện nhỏ mà không làm, đừng khinh điều ác nhỏ mà làm. Nếu làm được như vậy, nhất định sẽ cải đổi vận mệnh.

Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 4)Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 4)
Giáo dục nhân quả

Nguyên lý cải đổi vận mệnh (Phần 4)

Người ta phải thường xét nghĩ đến hành vi của mình có hợp với đạo trời hay không? Nếu hợp đạo trời thì phúc báo không cầu cũng tự nhiên đến. Phúc hay họa đều là do mình. Đạo trời chính là luật nhân quả.

Tiểu thừa, Đại thừa, Nhất thừaTiểu thừa, Đại thừa, Nhất thừa
Nhận thức Phật giáo

Tiểu thừa, Đại thừa, Nhất thừa

Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh tấm lòng chân thật là bình đẳng, chỉ có pháp Nhất thừa. Pháp Nhất thừa chính là dạy bạn làm Phật.

Cội gốc của động loạn xã hộiCội gốc của động loạn xã hội
Giáo dục gia đình

Cội gốc của động loạn xã hội

Có rất nhiều người nghiên cứu cội gốc của động loạn, nhưng đều không tìm ra căn bản. Căn bản của động loạn xã hội là gì?

Chia sẻ bài viết với mọi người
Sao chép đường link