Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người

Người xưa nói, đọc sách an vui, đọc Kinh Phật càng an vui, thế gian bất cứ an vui nào cũng không sánh được an vui khi đọc Kinh Phật. Vui là thuật dưỡng sinh tối thượng thừa. Bạn thấy, người thế gian chẳng phải thường nói "người gặp việc vui tinh thần phấn chấn" sao?

Gặp được việc vui, những việc phấn khởi đặc biệt có tinh thần. Nếu bạn khế nhập Phật pháp, thâm giải nghĩa thú thì tinh thần của bạn an vui, vĩnh viễn không bị đoạn mất, vĩnh viễn không thể bị mất đi. Sau đó bạn mới biết, tại vì sao chúng ta phải học Phật. Trong Phật có đại an vui, vì an vui mà đến học Phật. Tôi là vì duyên cớ này mới vào cửa Phật.

Thầy Thích Tịnh Không

Tâm đắc cả đời học Phật của Thầy Thích Tịnh Không

“Tâm của bạn giống tâm Phật, đây gọi là niệm Phật.”

Phật là Tâm gì?
Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng,
Chánh giác, Từ bi

Phật là Hạnh gì?
Nhìn thấu, Buông xả, Tự tại,
Tùy duyên, Niệm Phật

Tâm thuần tịnh,
Hạnh thuần thiện,
Người này đã thành Phật.

Cái gì gọi là tu hành?

Trải sự luyện tâm.

Trải qua những sự việc này, ở chỗ này mà luyện tâm, luyện tâm thanh tịnh, luyện tâm bình đẳng, luyện tâm chánh giác, luyện tâm từ bi, đem cái hư ngụy ô nhiễm, không bình đẳng, mê hoặc, tự tư tự lợi, những tư tưởng kiến giải sai lầm ngày trước của mình, tất cả đều đem nó vứt bỏ đi, thành tựu bản thân mình chân thành-thanh tịnh-bình đẳng-chánh giác-từ bi, đây gọi là tu hành, đây gọi là dụng công.

Tôi tổng kết tiêu chuẩn tu tâm chính là:
Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, Từ bi.

Trong đây có ba câu là đề Kinh của Kinh Vô Lượng Thọ: Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác.

Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, phía trước tôi thêm vào Chân thành, phía sau thêm vào Từ bi. Đây là tiêu chuẩn tu tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật, mỗi niệm phải tương ưng với đây, đây là Phật tâm.

Tâm tốt thì hạnh đương nhiên liền tốt.

Trong hành vi thì Nhìn thấu, Buông xả. Đây là lão sư dạy cho tôi. Ngày đầu tiên gặp mặt thầy, thầy liền dạy tôi phải nhìn thấu, buông xả. Tôi ở phía sau lại tiếp tục thêm vào Tự tại, Tùy duyên, Niệm Phật.

Tâm đắc cả đời học Phật của tôi chính là hai mươi chữ này. Cả đời tôi hành chính là hai mươi chữ này, khuyên người khác cũng là hai mươi chữ này.

Thầy Thích Tịnh Không

Trích từ Giảng Kinh Vô Lượng Thọ – Lần 10