#
Bảo dưỡng sức khoẻ
Nhận thức nguồn gốc của bệnh tật (Phần 2)Nhận thức nguồn gốc của bệnh tật (Phần 2)
Giáo dục đời sống

Nhận thức nguồn gốc của bệnh tật (Phần 2)

Người mắc bệnh nếu như biết được nguyên nhân của căn bệnh, theo lời dạy mà tu hành thì không ai mà không được cứu cả. Những việc này, duy chỉ có Phật pháp mới nói được thấu triệt, viên mãn.

Nhận thức nguồn gốc của bệnh tật (Phần 1)Nhận thức nguồn gốc của bệnh tật (Phần 1)
Giáo dục đời sống

Nhận thức nguồn gốc của bệnh tật (Phần 1)

Thân thể con người là một tiểu vũ trụ, mỗi cơ quan, mỗi mao mạch, mỗi tế bào nếu như có thể tùy thuận sinh thái tự nhiên thì sẽ không sinh bệnh.